Ka efikasnijem sistemu javnih nabavki u Srbiji​

Efikasan sistem javnih nabavki podrazumeva da se, uz puno poštovanje načela javnih nabavki dobijaju dobra, usluge i radovi odgovarajućeg kvaliteta, u ugovorenim rokovima i na način propisan zakonom. Međutim, nepoštovanje i slaba primena zakona, nerazvijeni mehanizmi kontrole, politički pritisci na nezavisne kontrolne organe i inertno pravosuđe su glavni razlozi koji sistem javnih nabavki čine neefikasnim

Prilikom otvaranja Poglavlja 5- javne nabavke decembra 2016. godine, EU je utvrdila i merila za zatvaranje ovog poglavlja među kojima je, pored zahteva za usklađivanjem nacionalnog pravnog okvira sa pravnim tekovinama EU, traženo i jačanje mehanizama kontrole i povećana transparentnost u fazi izvršenja ugovora o javnim nabavkama, kao i mere koje se odnose na sprečavanje i borbu protiv korupcije i sukoba interesa.  Drugim rečima, Srbija bi trebalo da pokaže evidenciju o normativno uređenom i  transparentnom sistemu javnih nabavki koji obezbeđuje vrednost za novac, konkurenciju i oštre zaštitne antikoruptivne mere.

Od  početka 2019. godine do danas, naši nalazi u većini segmenata svedoče o negativnom trendu koji karakteriše:

  • izuzetno mali broj ponuda po postupku, posebno u nabavkama velike vrednosti;
  • rast vrednosti ugovora o javnim nabavkama izuzetih od primene ZJN, broja ugovora zaključenih na osnovu međunarodnih sporazuma ili zakona koji suspenduju primenu ZJN, kao i broja postupaka u kojima je podneta samo jedna ponuda;
  • često je upitna i sama svrsishodnost određenih nabavki (da li su usluge, roba ili radovi koji se nabavljaju zaista potrebni? Da li će imati pozitivan uticaj na javni interes?); u procesu planiranja nabavki retko se uzima u obzir izvodljivost i mogućnost primene, a princip „best value for money”, odnosno „vrednost za novac“ nije prepoznat kao glavni faktor uspešnog upravljanja javnim sredstvima i javnim potrebama;
  • i dalje nedostaje adekvatna kontrola javnih nabavki, posebno u fazi izvršenja ugovora;
  • nezadovoljavajući učinak rada kontrolnih tela nadležnih za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki (Republička komisija, Kancelarija za javne nabavke, sudovi i tužilaštva). Aktuelna pravna praksa javnih
    tužilaštava i sudova pokazuje da nisu postignuti značajniji rezultati u procesuiranju krivičnog dela zloupotreba u vezi sa javnom nabavkom, budući da je pokrenut i pravnosnažno okončan izuzetno mali broj postupaka.
  • Donošenjem novog Zakona o javnim nabavkama nije došlo do bilo kakve promene i unapređenja zaštite prava pred Upravnim sudom. Procesuiranje je bilo sporadično, uprkos opštem utisku aktera u sistemu javnih nabavki da je vršenje ovog krivičnog dela veoma rasprostranjeno. To je dovelo do kontraefekta, to jest do pada poverenja u rad pravosudnih organa u kontroli zakonitosti javnih nabavki.

STUDIJE SLUČAJEVA

INICIJATIVE

ANALIZE

Analiza efikasnosti sistema javnih nabavki u Republici Srbiji
Javne nabavke u poglavljima 23 i 24
PRIRUČNIK za praćenje i kontrolu javnih nabavki u Republici Srbiji