„Vaš rad je od velike važnosti za jačanje poziva na odgovornost u javnim nabavkama u široj javnosti“, poručio je učesnicima završne konferencije projekta „Ka efikasnijem sistemu javnih nabavki u Srbiji”, Martin Klauke, šef II sektora operacija Delegacije EU u Srbiji i dodao:

“U kontekstu kovid 19 pandemije napori koje činite dobijaju na važnosti. Javne nabavke su oblast gde je snažno zahtevanje odgovornosti od ključnog značaja u smislu otkrivanja slabosti i transparentnosti. Naročito u vezi sa kvalitetom usluga, neophodnim pristupom “vrednost za novac” u trošenju javnih sredstava, iznosima koji su u pitanju i rizikom od slabe efikasnosti i korupcije. Treba da iskoristimo lekcije i primere iz prethodnih par godina, kada su izvršene hitne nabavke medicinske opreme i kada je bila potrebna pomoć za ugrožene grupe, kako bi javne nabavke učinili transparentnijim”, rekao je Klauke.

Javne nabavke godinama unazad prepoznate su kao jedna od oblasti podložnih korupciji. Osnovni cilj projekta „Ka efikasnijem sistemu javnih nabavki u Srbiji” je bio smanjenje korupcije uspostavljanjem efikasnog sistema javnih nabavki i uvođenjem odgovornosti u trošenju javnih sredstava. Oblasti izabrane za analizu u formi studija slučajeva su zdravstvoinfrastruktura i zaštita životne sredine, a odabrane su pre svega zato što direktno utiču na svakodnevni život građana, ali i zato što se za njih, sa druge strane, izdvajaju značajni iznosi javnih sredstava. Projekat sprovode Centar za primenjene evropske studije (CPES) i Udruženje profesionalaca u javnim nabavkama (UPJN), uz podršku Evropske unije, koja je za projektne aktivnosti obezbedila skoro 200 hiljada evra bespovratnih sredstava.

Jasna Filipović, direktorka Centra za primenjene evropske studije podsetila je da se u izveštajima Evropske komisije navode nedostatak vladavine prava i visoka korupcija, kao dve stavke koje ostaju i gde je potreban veći napredak.

„Naše studije su pokazale neke hronične nedostatke: nedovoljno poštovanje principa konkurentnosti, transparentnosti, i pre svega ekonomičnosti. Ukratko možemo konstatovati da je naš zakon dobar, da je u skladu sa direktivama Evropske unije, ali se on ne sprovodi kako treba. Ono na šta smo mogli da utičemo, to su inicijative koje smo pokretali, počev od donošenja novog zakona. Podneto je 20 komentara od kojih je 12 ušlo u nacrt i kasnije u zakon, na šta smo mi ponosni“, kaže Filipović.

Borba protiv korupcije i organizovanog kriminala jedan je od najvažnijih prioriteta na putu Srbije ka EU. Ova područja su suočena sa nekoliko izazova, poput potrebe da se poboljšaju rezultati istraga, optužnica i pravosnažnih presuda u slučajevima korupcije na visokom nivou i organizovanog kriminala, uključujući pranje novca.

U vezi s tim, Evropska unija aktivno podržava Srbiju. Ova podrška se ogleda kroz različite projekte koje EU finansira sa jasnim, dugoročnim ciljem: sprečavanje i borba protiv korupcije i organizovanog kriminala u Srbiji. EU je do sada podržala  borbu u oblasti borbe protiv korupcije, ukupne vrednosti gotovo 5,5 miliona evra, i borbu protiv pranja novca u vrednosti od 1,4 miliona evra.

Oko 300 milijardi dinara godišnje (nešto više od 2,5 milijardi evra) Republika Srbija potroši za radove i nabavku dobara i usluga neophodnih za rad državnih organa. Taj deo budžeta troši se po principima javnih nabavki – propisane procedure o načinu prikupljanja ponuda i sklapanju ugovora. Od jula 2020. javne nabavke u Srbiji obavljaju se u elektronskom obliku čime se značajno umanjuju troškovi i mogućnost grešaka i nepravilnosti.

Uz podršku Evropske unije, Srbija sada poseduje sistem e-javnih nabavki kojim se upravlja preko portala «javne nabavke», a javna uprava nastavlja da modernizuje svoje vitalne servise na dobrobit građana i privrede. Ovim se drastično smanjuje korišćenje papira u javnim nabavkama i za naručioce i za ponuđače. Više nije potrebno fizičko prisustvo kod podnošenja i javnog otvaranja ponuda što značajno smanjuje troškove, a i bezbedno je s obzirom na situaciju uzrokovanu pandemijom COVID-19.

Podrška Evropske unije reformi javne uprave u Srbiji vredna je preko 200 miliona evra, od 2000. godine do danas. Sredstva namenjena javnoj upravi koriste se za profesionalizaciju uprave, razvoj elektronskih usluga, upravljanje javnim finansijama i unapređenje rada lokalnih samouprava i nezavisnih institucija.

Reforma javne uprave je jedan od najvažnijih elemenata procesa pristupanja Srbije EU, a tokom 2014. je stavljena i u prvi plan pregovora. Moderna i profesionalna javna uprava je ključni element za svaku zemlju članicu EU kako bi se efikasno sprovodili zakoni i kako bi se transparentno upravljalo sredstvima iz fondova EU.

Preuzeto sa: https://europa.rs/vise-transparentnosti-za-bolje-javne-nabavke/