Centar za primenjene evropske studije i Udruženje profesionalaca u javnim nabavkama organizovali su niz seminara i rasprava o efikasnosti sistema javnih nabavki u Srbiji. Razmatrani su uzroci izrazito niskog nivoa konkurencije u javnim nabavkama, kao i razlozi zbog kojih su javne nabavke i dalje najsnažniji generator korupcije u Srbiji. Teme koje su se vremenom posebno izdvojile su pravni i institucionalni okvir u borbi protiv korupcije, trenutno stanje i potencijal nadležnih institucija, ali i uloga profesionalnih udruženja i javnosti u prevenciji korupcije u javnim nabavkama. Posebna pažnja posvećena je pitanju praćenja izvršenja ugovora, kao jednoj od glavnih mera za sprečavanje i suzbijanje korupcije u javnim nabavkama.

Okrugli stolovi

KONFERENCIJE

UKRATKO O...

SEMINARI

Banja Vrujci

Od 29. novembra do 01. decembra 2019. godine Centar za primenjene evropske studije -CPES i Udruženje profesionalaca u javnim nabavkama -UPJN organizovali su u Banji Vrujci prvi seminar i raspravu o efikasnosti sistema javnih nabavci u Republici Srbiji. Seminaru je prisustvovalo 35 učesnika, od kojih najviše službenika za javne nabavke iz različitih društvenih preduzeća (lokalne gradske uprave, EPS, zdravstveni centri), ali i predstavnika ponuđača i civilnog društva. Budući da je to bio prvi od planiranih seminara, pored razmene mišljenja o sistemu javnih nabavki u Srbiji, posebna pažnja je bila posvećena raskoraku koji postoji između njegovog normativnog uređenja i funkcionisanja u praksi. Osim toga, razmatrani su uzroci izrazito niskog nivoa konkurencije u javnim nabavkama, kao i razlozi zbog kojih su javne nabavke i dalje najsnažniji generator korupcije u Srbiji. Tema koja se posebno izdvojila jeste pravni i institucionalni okvir za borbu protiv korupcije, trenutno stanje i potencijal nadležnih institucija, ali i uloga profesionalnih udruženja i javnosti u prevenciji korupcije. 

Uz aktivnu razmenu mišljenja sa učesnicima skupa, o ovim temama govorili su Stevan Radunović (predsednik Udruženja profesionalaca u javnim nabavkama), Jasna Filipović, direktorka CPES-a, Zoran Gavrilović (Biro za društvena istraživanja -BIRODI), Rodoljub Šabić (bivši poverenik za pristup informacijama od javnog značaja i saradnik CPES-a) i Saša Varinac (advokat, saradnik CPES-a i bivši predsednik Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki).

Vrnjačka banja

Od 13. do 15. decembra 2019. godine, u hotelu „Zepter” u Vrnjačkoj banji, CPES i UPJN organizovali su drugi seminar i raspravu o efikasnosti sistema javnih nabavci u Republici Srbiji. Seminaru su prisustvovala 32 učesnika, a kao i prethodni put, u pitanju su uglavnom bili službenici za javne nabavke iz različitih društvenih preduzeća (lokalne gradske uprave, EPS, zdravstveni centri), ali i predstavnici Udruženja tužilaca i Agencije za borbu protiv korupcije. Analizirana su dva ključna pitanja koja su se izdvojila tokom prethodnog seminara, a kojima dosad ni struka ni propisi nisu posvetili dovoljno pažnje: 

  • određivanje pravila za efikasno praćenje izvršenja ugovora i 
  • pitanje položaja službenika za javne nabavke. 

Posebna sesija bila je posvećena rizicima koje nosi položaj službenika za javne nabavke i mogućim mehanizmima zaštite: razmatrana su dva konkretna slučaja uzbunjivača koja još uvek čekaju svoj sudski rasplet, jedan iz Loznice i jedan iz Niša, a svoje viđenje ponudili su predstavnici samog Udruženja profesionalaca, ali i prisutni advokati i tužioci.

Uz aktivnu razmenu mišljenja sa učesnicima skupa, o ovim temama govorili su Stevan Radunović (predsednik Udruženja profesionalaca u javnim nabavkama), Rodoljub Šabić (bivši Poverenik za pristup informacijama od javnog značaja i saradnik CPES-a), Saša Varinac (advokat, saradnik CPES-a i bivši predsednik Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki), Radulka Urošević (bivši vrhovni državni revizor) i Goran Ilić (zamenik republičkog javnog tužioca, zamenik predsednika Državnog veća tužilaca, poverenik za samostalnost javnog tužilaštva, i osnivač Udruženja javnih tužilaca Srbije).

Fruška gora

CPES i UPJN su organizovali i treći seminar i raspravu o efikasnosti sistema javnih nabavki u Republici Srbiji, koji je održan od 24. do 26. januara 2020. godine u hotelu „Norcev” na Fruškoj gori. Seminaru su prisustvovala čak 42 učesnika, (iako je bilo planirano 36), a pored službenika za javne nabavke iz velikih državnih preduzeća (EPS, Privredna komora Srbije, Pošte Srbije, Vode Vojvodine i sl.) i predstavnika ponuđača, seminaru su prisustvovali i predstavnici nevladinih organizacija: BIRODI, Transparentnost Srbija, Toplički centar za demokratiju i ljudska prava i predstavnici organizacija članica Koalicije za nadzor javnih finansija. Za razliku od prethodnih, ovaj seminar imao je i regionalni karakter, budući da su učesnici mogli čuti i iskustva sa E-nabavkama iz Severne Makedonije. 

Novi Zakon o javnim nabavkama predstavio je Saša Varinac, dok su o novom Portalu javnih nabavki i antikoruptivnim merama i mehanizmima govorili Nemanja Nenadić i Stevan Radunović. O iskustvima E-nabavki u Severnoj Makedoniji govorio je German Filkov iz organizacije Centar za civilnu komunikaciju, članice regionalne Balkan Tender Watch koalicije. 

Na Građanskog nadzornika – institut koga u Novom zakonu više nema, prisutne je podsetio Dragan Dobrašinović, a o Integritetu institucija i borbi protiv korupcije govorili su Rodoljub Šabić i Zoran Gavrilović. 

Izuzetno uspešnom i zanimljivom seminaru doprinela su i završna razmatranja tokom kojih je bilo reči o transparentnost bez javnosti (kao svojevrsnom fenomenu posebno prisutnom u Srbiji) i praćenju izvršenja ugovora kao meri za sprečavanje i suzbijanje korupcije u javnim nabavkama.

Vršac

Poslednji od planiranih seminara o efikasnosti sistema javnih nabavki u Srbiji održan je u Vršcu 03-05. jula 2021. godine i bio je posvećen e-nabavkama i kontroli izvršenja ugovora o javnim nabavkama. Pored rasprave o funkcionisanju novog Portala javnih nabavki i predlozima za njegovo unapređenje, posebna pažnja posvećena je praćenju sprovođenja ugovora kao meri sprečavanja i suzbijanja korupcije u javnim nabavkama. Seminar je završen formulisanjem Modela akta za naručioce za praćenje izvršenja ugovora

kojim se bliže uređuje planiranje nabavki, sprovođenje postupaka javnih nabavki i praćenje izvršenja ugovora o nabavkama.

Model akta za praćenje izvršenja ugovora odnosi se na završnu fazu ciklusa javnih nabavki, u kojoj pored određenih koruptivnih rizika može doći i do nenamernih grešaka ili nedozvoljenih odnosa između naručilaca i izabranih ponuđača. Diskusija je vođena oko formulisanja odredbi Modela kako bi se pokrio što širi opseg  nabavki i kako bi za najveći broj naručilaca bila obezbeđena pravila koja će rezultirati efikasnijim praćenjem izvršenja zaključenih ugovora, što u krajnjoj liniji treba da vodi kvalitetnom izvršenju ugovora o javnoj nabavci, a samim tim i ostvarenju javnog interesa radi kojeg se ugovor i zaključuje. 

Dogovoreno je da ovaj Model u formi Inicijative zagovaranja bude poslat na adrese Ministarstva finansija i Kancelarije za javne nabavke i dostupan na CPES i UPJN sajtu.

Javne nabavke u Srbiji:
Nema konkurencije, kontrola loša, postupci se izbegavaju

Govornici SA KONFERENCIJE