Inicijative

U okviru projekta „Ka efikasnijem sistemu javnih nabavki u Srbiji”, CPES i partnerska organizacija Udruženje profesionalaca u javnim nabavkama Republike Srbije (u daljem tekstu: Udruženje), podneli su nadležnim organima različite inicijative u cilju unapređenja novog Zakona o javnim nabavkama, Strategije razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji za period 2019–2023. godine, kao i postupka nadzora izvršenja ugovora o javnim nabavkama koji, u skladu sa novim Zakonom, sprovodi Ministarstvo finansija.

IV Praćenje izvršenja ugovora – model akta za naručioce

Uređivanje praćenja izvršenja ugovora o javnim nabavkama, pa i kontrola ove oblasti, osim što predstavlja zakonsku obavezu naručilaca (iz čl. 49, st. 2 Zakona o javnim nabavkama), jedna je od najosetljivijih i najvažnijih oblasti, koja upravo u ovoj završnoj fazi ciklusa javne nabavke treba da obezbedi ostvarivanje javnih interesa, potreba naručioca i njegovih korisnika, kao i realizaciju principa „vrednost za novac”. Inicijativa Udruženja profesionalaca u javnim nabavkama Republike Srbije odnosi se upravo na praćenje realizacije ugovora o javnim nabavkama, odnosno kontrolu ove završne faze u postupcima javnih nabavki. 

Dokument u prilogu pripremljen je na osnovu iskustva članova Udruženja profesionalaca, pre svega službenika za javne nabavke, ali i predstavnika naručilaca, srodnih strukovnih udruženja (poput Saveza računovođa i revizora Srbije) i brojnih eksperata sa višegodišnjim iskustvom u oblasti javnih nabavki. U pitanju je Model akta kojim se bliže uređuje planiranje nabavki, sprovođenje postupaka javnih nabavki i praćenje izvršenja ugovora o nabavkama (deo akta koji se odnosi na praćenje izvršenja ugovora o nabavkama).

Model akta za praćenje izvršenja ugovora odnosi se na završnu fazu ciklusa javnih nabavki, u kojoj pored određenih koruptivnih rizika može doći i do nenamernih grešaka ili nedozvoljenih odnosa između naručilaca i izabranih ponuđača. Model je oblikovan tako da najveći broj naručilaca u Republici Srbiji bez većih problema može da preuzme ove odredbe i iskoristi ih prilikom izrade svojih internih akata. Ovim pažljivo formulisanim odredbama nastojalo se da se za najveći broj naručilaca obezbede pravila koja će rezultirati efikasnijim praćenjem izvršenja zaključenih ugovora, što u krajnjoj liniji treba da vodi kvalitetnom izvršenju ugovora o javnoj nabavci, a samim tim i ostvarenju javnog interesa radi kojeg se ugovor i zaključuje.

III Kontrola izvršenja ugovora o javnim nabavkama

Izvršenje ugovora o javnoj nabavci je jedna od najznačajnijih faza u postupku javne nabavke koja, ukoliko se ne kontroliše, pruža brojne mogućnosti za korupciju i nedozvoljene dogovore između naručioca i izabranog ponuđača.

U skladu sa prethodnim Zakonom o javnim nabavkama, kontrola izvršenja ugovora o javnim nabavkama je, između ostalog, ostvarivana i tako što su naručioci dostavljali  Upravi za javne nabavke kvartalne izveštaje o sprovedenim postupcima i zaključenim ugovorima u tom periodu. Na osnovu praćenja određenih postupaka, odnosno izvršenja određenih ugovora, Uprava je mogla da dostavi obaveštenje nadležnim organima (Budžetskoj inspekciji, Državnoj revizorskoj instituciji) o utvrđenim nepravilnostima. Dakle, kontrola izvršenja ugovora je postojala i postupak kontrole je bio regulisan Zakonom i podzakonskim aktima.

Sa druge strane, iako novi Zakon o javnim nabavkama u odnosu na prethodni naručiocima pruža veće mogućnosti u pogledu izmene ugovora o javnoj nabavci (bez ponovnog sprovođenja postupka javne nabavke), u njemu je propisano samo da Ministarstvo finansija vrši nadzor nad realizacijom zaključenih ugovora, ali on ne sadrži odredbe o načinu na koji će taj nadzor biti vršen, niti je Ministarstvo do početka primene novog Zakona izašlo u javnost sa mehanizmom vršenja kontrole.

Takođe, imajući u vidu da je od početka primene novog Zakona u upotrebi novi Portal javnih nabavki, kojim je naručiocima između ostalog omogućeno objavljivanje planova javnih nabavki, oglasa o javnim nabavkama, dokumentacije o nabavci, odluka u postupcima javnih nabavki, kao i komunikacija sa privrednim subjektima i Kancelarijom za javne nabavke (što je novi naziv Uprave za javne nabavke), postavlja se pitanje zašto im nije omogućeno da objavljuju i podatke koji se tiču izvršenja ugovora.

S tim u vezi, nakon usvajanja novog Zakona a pre početka njegove primene, CPES je uputio dva zahteva za pristup informacijama od javnog značaja: Ministarstvu finansija, sa pitanjima u vezi sa načinom na koji će ovo Ministarstvo pratiti izvršenje ugovora, i Upravi za javne nabavke sa pitanjem da li će na novom Portalu javnih nabavki biti objavljivani podaci o izvršenju ugovora i da li je moguće tokom pripreme nove verzije Portala javnih nabavki predvideti prikupljanje i objavljivanje najvažnijih podataka o izvršenju ugovora.

I Ministarstvo finansija i Uprava za javne nabavke u svojim dopisima izbegli su da odgovore na postavljena pitanja, navodeći samo da će Ministarstvo „blagovremeno, do početka primene Zakona doneti sve podzakonske akte neophodne za njegovu primenu”, odnosno da Uprava „ne poseduje dokument koji sadrži traženu informaciju”.

Izlišno je reći da podzakonski akti koje Ministarstvo pominje u svom odgovoru nisu doneti ni nekoliko meseci od početka primene Zakona, niti je poznato kako će Ministarstvo finansija u skladu sa Zakonom pratiti izvršenje zaključenih ugovora o javnim nabavkama, kao što ni novi Portal za javne nabavke (koji je u primeni od 01. jula 2020.) ne predviđa mogućnost objavljivanja podataka o izvršenju zaključenih ugovora o javnim nabavkama.

II Strategija razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji

Novi Zakon o javnim nabavkama usvojen je u decembru 2019. godine, nakon donošenja nove strategije, odnosno Programa razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji za period 2019–2023. godine i Akcionog plana za 2019. i 2020. godinu.

Prilikom izrade Strategije razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji za period 2019–2023. godine i Akcionog plana za 2019. i 2020. godinu, Uprava za javne nabavke je sprovela javnu raspravu u okviru koje je Udruženje uputilo opšte komentare i sugestije na predlog Strategije i Akcionog plana, kao i predloge za izmenu i dopunu Strategije u delu koji se odnosi na ciljeve unapređenja sistema javnih nabavki, odnosno mere za postizanje opšteg i posebnih ciljeva. Uprava za javne nabavke, međutim, nije usvojila nijednu od navedenih primedbi i sugestija Udruženja, a u toku javne rasprave, od ukupno 17 podnetih predloga svih zainteresovanih lica, usvojena su samo dva. U produžetku teksta nalazi se tabelarni prikaz primedbi Udruženja na Strategiju, kao i odgovora Uprave za javne nabavke na primedbe.

I Novi Zakon o javnim nabavkama

Usvajanje novog Zakona o javnim nabavkama bilo je najpre predviđeno Strategijom razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji za period 2014–2018. godine, odnosno Akcionim planom za 2017. godinu, a potom Akcionim planom za 2018. godinu, da bi, međutim, Zakon bio usvojen tek u decembru 2019. godine, tačnije 24.12.2019. godine.

Novi Zakon o javnim nabavkama stupio je na snagu 1. januara 2020. godine, a počeo je da se primenjuje 1. jula 2020. godine. U okviru javne rasprave o tekstu Nacrta novog zakona, koju je organizovalo Ministarstvo finansija u saradnji sa Upravom za javne nabavke i Privrednom komorom Srbije, Udruženje je podnelo je ukupno 20 primedbi, predloga i sugestija, od kojih je usvojeno 12 primedbi koje su potom postale sastavni deo teksta Nacrta.

Između ostalog, primedbama su bile obuhvaćene zakonske odredbe koje se odnose na previsoko određene pragove za primenu Zakona za nabavke radova, prekratke rokove za podnošenje ponuda u pojedinim slučajevima, komisiju za javnu nabavku, sadržinu konkursne dokumentacije, kriterijume za izbor privrednog subjekta, službenike za javne nabavke, kao i postupak zaštite prava. Pojedinim primedbama je ukazano na potrebu pravno-tehničkog preciziranja teksta Nacrta, dok su ostalim predlagana drugačija zakonska rešenja od onih ponuđenih u Nacrtu u cilju unapređenja sistema javnih nabavki u Srbiji. U produžetku je dat tabelarni prikaz primedbi Udruženja po članovima Zakona, kao i odgovora Uprave za javne nabavke na upućene primedbe.