VODIČ ZA PENZIONERE (2023)

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje je početkom 2023. godine sproveo dva pregovaračka postupka bez objavljivanja javnog poziva iz razloga naročite hitnosti, a sve u cilju nabavke usluga štampanja i distribucije vodiča za penzionere, odnosno materijala za otpremu direktne pošte (koverti).

Predmetni postupci predstavljaju klasičan primer zloupotrebe pregovaračkog postupka iz razloga hitnosti. Ovaj postupak je inače najmanje transparentan i konkurencija je uvek ograničena.

Naime, činjenica da je Ministarstvo donelo neki zaključak kojim je naložilo Fondu da preduzme hitne mere u cilju štampanja i distribucije brošura, što je navedeno kao razlog za sprovođenje ove vrste postupka, nikako nije mogla predstavljati okolnost iz koje proizilazi hitnost postupanja. Posebno neozbiljno zvuči obrazloženje hitnosti štampanja i distribucije brošure iz Zaključka Ministarstva, u kome je navedeno da je u 2023. godini konkurs za prijavu penzionera za besplatan oporavak u banjama planiran za početak februara, dva meseca ranije nego što je uobičajeno, što je, navodno, dodatno uticalo na potrebu da se penzioneri obaveste direktno preko informacija sadržanih u brošuri. Kao okolnosti iz kojih proizilazi hitnost nabavke zakonodavac je pre svega imao u vidu događaje koji se objektivno nisu mogli predvideti, izbeći ili otkloniti (npr. elementarne nepogode i vanredne okolnosti), u šta svakako ne spada nalog državnog organa da se nabavka sprovede u određenom roku. 

Pored toga što u konkretnom slučaju očigledno nisu postojali zakonski razlozi za sprovođenje pregovaračkog postupka zbog hitnosti, predmetni postupci su možda još zanimljiviji sa aspekta svrsishodnosti, odnosno opravdanosti trošenja ogromne sume novca iz budžeta za štampanje i distribuciju brošura za penzionere. Naime, za usluge štampanja vodiča za penzionere i nabavku materijala za otpremu direktne pošte potrošeno je čak 76.784.000,00 dinara (650 hiljada evra) bez PDV-a. Vodič je štampan u 1,6 miliona primeraka, na 72 stranice, na veoma kvalitetnom papiru i sadrži veliki broj fotografija. U uvodnom delu nalazi se pismo predsednika Republike, i to na čak pet strana. Kako je direktor Fonda Relja Ognjenović u svojoj objavi na Instagramu naveo, u vodiču se možete informisati o penzijskom sistemu u Srbiji, „od začetaka socijalnog osiguranja od prve polovine 19. veka pa sve do danas”. 

Pitanje svrsishodnosti štampanja i distribucije ovako sveobuhvatnog Vodiča postaje posebno značajno ako imamo u vidu činjenicu da je Fond u prethodne dve godine već potrošio skoro 13 miliona dinara za nabavku usluga objave obaveštenja Fonda na internet portalima, kao i da na godišnjem nivou štampa različiti propagandni materijal (vodiče, liflete i sl.).

Pri svemu tome, svrsishodnost (pa i zakonitost) je upitna i za svaku od nabavki oglašavanja Fonda na internet portalima, s obzirom da ne morate da budete ekspert iz oblasti medija i komunikacija da biste zaključili da ne baš veliki broj penzionera (i to od onih koji uopšte koriste internet), ali i građana Srbije generalno posećuje portal Glas nacije na primer. A u postupcima u kojima je ovaj ponuđač izabran, dodatni uslovi koji se tiču broja poseta portalu, pratilaca na društvenim mrežama, gugl analitike i sl. nisu ni postavljani. Povrh svega, obaveštenja Fonda na ovim portalima nisu posebno izdvojena, objavljuju se u okviru redovnih vesti i veoma ih je teško pronaći.

Suština izdvajanja novca za informisanje penzionera je da te informacije nekako dođu do penzionera i da su im zaista potrebne. U konkretnim slučajevima teško da je ta svrha ostvarena. Nešto slično je zabeleženo i u slučaju izrade penzionerskih kartica za koje je Fond platio blizu 100 miliona dinara, ali ih je, od 1,6 miliona penzionera, preuzelo njih manje od 300 hiljada.