UREĐENJE PRIOBALJA U PANČEVU (2021)

Slučaj koji je analiziran u okviru ove studije predstavlja klasičan primer favorizovanja određenog ponuđača kroz tehničke specifikacije koje su prepisane iz kataloga i tehničke dokumentacije određenih proizvođača.

Naime, u predmetnom postupku javne nabavke projektovanja i izvođenja radova, naručilac je ograničio konkurenciju zahtevajući ugradnju betonskih elemenata i ivičnjaka tačno određenih dimenzija koje su fiksne i bez mogućnosti bilo kakvog odstupanja. Konkurencija je bila dodatno ograničena zahtevom za ugradnju parkovskih svetiljki precizno određenih karakteristika. Ne treba posebno napominjati da betonske elemente i svetiljke traženih karakteristika proizvode samo određeni ponuđači, koji svoje ateste i tehničku dokumentaciju nisu želeli da ustupe bilo kome osim ponuđaču koji je favorizovan u konkretnom slučaju.

Naručilac je ovakve zahteve pravdao time što su u centru Pančeva već ugrađeni betonski elementi traženih dimenzija i svetiljke istih karakteristika, pa se, kako je tvrdio, zahtevanjem istih dimenzija i karakteristika postiže da izgled grada Pančeva bude jedinstvena vizuelna celina, iako priobalje gde se izvode konkretni radovi i centar Pančeva gde su već ugrađeni ti betonski elementi i svetiljke prostorno nisu povezani, niti predstavljaju ikakvu vizuelnu celinu.

Zahtevi u pogledu tehničkih karakteristika su bili osporeni zahtevom za zaštitu prava, ali je taj zahtev Republička komisija odbila, tako što je, ne proverivši prethodno tvrdnje podnosioca zahteva,  usvojila navode naručioca.

Na kraju, naručilac je ugovor dodelio upravo ponuđaču na kojeg je još pre podnošenja ponuda, od strane drugih zainteresovanih ponuđača, ukazano da je favorizovan.

Takvim svojim postupanjem naručilac je povredio veći broj odredbi Zakona o javnim nabavkama, a pre svega Načelo obezbeđivanja konkurencije i zabrane diskriminacije iz člana 7. tog zakona, kao i odredbu člana 100. stav 1. ZJN koja propisuje da tehničke specifikacije ne mogu da upućuju na posebnu marku ili izvor ili određeni proces koji karakteriše proizvode ili usluge koje pruža određeni privredni subjekt ili na žigove, patente, vrste ili određeno poreklo ili proizvodnju, koje bi za posledicu imalo davanje prednosti ili eliminisanje određenih privrednih subjekata ili određenih proizvoda, osim ako predmet ugovora to opravdava.