STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM I MODERNIZACIJOM PRUGE BEOGRAD-STARA PAZOVA I STARA PAZOVA – NOVI SAD (2019-2020) 

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je tokom 2019. i 2020. godine sprovelo postupak javne nabavke usluga nadzornog organa nad rekonstrukcijom i modernizacijom pruge Beograd-Stara Pazova i Stara Pazova – Novi Sad. Ukupna procenjena vrednost javne nabavke je iznosila 944.333.333,00 dinara bez PDV-а (blizu 8 miliona evra). Radovi na rekonstrukciji dela pruge Stara Pazova – Novi Sad počeli su 16.03.2018. godine i izvodi ih ruska firma RŽD international, dok su radovi na rekonstrukciji dela pruge Beograd – Stara Pazova započeti 05.06.2018. godine i izvodi ih kineski konzorcijum China Railway International i China Communications Construction Company. Radovi su najvećim delom finansirani iz ruskog i kineskog kredita, a izvođači su izabrani na osnovu bilateralnog sporazuma Srbije sa Kinom, dakle bez sprovođenja postupka javne nabavke. Zbog navedene rekonstrukcije, pruga Beograd-Novi Sad je zatvorena u februaru 2019. godine i od tada putnici između ova dva grada ne mogu putovati vozom.

Imajući u vidu da je predmetni postupak javne nabavke sproveden godinu dana nakon početka radova na ovim deonicama pruge, u situaciji kada stručni nadzor već postojao i nije bilo potrebno izdvajati dodatna sredstva za njegovo finansiranje, u konkretnom slučaju se pre svega postavilo pitanje opravdanosti/svrsishodnosti nabavke ovih usluga. Naime, u trenutku sprovođenja predmetne javne nabavke, stručni nadzor nad izvođenjem radova su vršila lica zaposlena u preduzeću „Infrastruktura železnice Srbije“ a.d. koje je investitor radova. Samim tim je nejasno zašto je pored postojećeg nadzornog organa, za čije usluge nije bilo potrebno izdvajati dodatna sredstva iz budžeta, naručilac sproveo predmetnu javnu nabavku procenjene vrednosti od čak 8 miliona evra. Nejasno je i zašto imenovani stručni izvršioci u okviru svojih redovnih nadležnosti i za plate koje inače primaju nisu mogli do kraja izvođenja radova da obavljaju usluge nadzornog organa.

Po pitanju svrsishodnosti predmetne javne nabavke, očekivano je bilo da reaguje Državna revizorska institucija (DRI), ali se to, bar koliko je nama poznato, nije dogodilo. Generalno, opravdanost/svrsishodnost javnih nabavki za sada retko podleže kontroli. Čak i ukoliko DRI u postupku kontrole i utvrdi određene nepravilnosti, to ostaje samo na nivou konstatacije i najčešće bez nekog epiloga. Imajući u vidu predmetnu nabavku, pitanju svrsishodnosti javnih nabavki bi svakako trebalo posvetiti znatno veću pažnju prilikom revizije javnih sredstava. 

Pored (ne)svrsishodnosti, predmetna javna nabavka je izabrana i zbog velikog značaja stručnog nadzora za kvalitetno izvršenje radova uz poštovanje rokova i obaveza koje proizilaze iz tehničke specifikacije. Naime, u sprovođenju stručnog nadzora radova primećeni su brojni problemi u praksi. Primera je mnogo – od radova na renoviranju trga Slavija i Trga Republike u Beogradu, preko rekonstrukcije Spensa u Novom Sadu, pa do rekonstrukcije mosta u Nišu. Jedan od takvih primera su upravo i radovi na rekonstrukciji i modernizaciji pruge Beograd – Budimpešta (u okviru koje se nalaze i pomenute dve deonice). Prema navodima BIRN-a Srbija je samo zbog greške koje je Institut za saobraćaj CIP napravio prilikom projektovanja vijadukta i tunela u Čortanovcima morala da plati ruskom partneru 30 miliona dolara.  Takođe, zbog kašnjenja radova  i nepovlačenja tranši ruskog kredita država je na ime penala platila više od 4,7 miliona dolara. Nesporno je da su svi navedeni problemi i propusti između ostalog posledica i lošeg stručnog nadzora, za koji se kao što smo videli za samo dve deonice izdvojena ogromna finansijska sredstva. Kako bi se ovakve situacije u budućnosti svele na minimum, te kako bi se suzio prostor za greške prilikom izvođenja radova, smatramo da bi bilo dobro da se donesu određena uputstva i modeli akata koje bi naručioci koristili prilikom ugovaranja usluge stručnog nadzora. To bi nesumnjivo uticalo na smanjenje troškova koje u krajnjoj liniji snose građani, ali i na povećanje kvaliteta izvedenih radova.