SREDSTVA ZA TRETMAN VODE U SISTEMU GREJANJA KLINIČKOG CENTRA SRBIJE (2018)

Postupak javne nabavke sredstava za tretman vode u sistemu grejanja Kliničkog centra Srbije predstavlja klasičan primer favorizovanja određenog ponuđača od strane naručioca korišćenjem diskriminatorskih tehničkih specifikacija, odnosno pozivanjem na tehničke specifikacije koje označavaju dobra određene proizvodnje.

Naime, u konkretnom slučaju naručilac je u konkursnoj dokumentaciji unapred odredio hemijski sastav traženog sredstva, precizno navevši komponente koje mora da sadrži.

Na činjenicu da je zahtevanim tehničkim karakteristikama favorizovan tačno određeni proizvod („HYDRO-X Boiler Compound”) koji može da ponudi isključivo jedan ponuđač („Ovex inženjering” d.o.o. iz Beograda), te da su na taj način sprečeni svi ostali ponuđači da učestvuju u postupku, naručiocu je pre isteka roka za podnošenje ponuda ukazalo zainteresovano lice najpre kroz zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije, a potom i podnošenjem zahteva za zaštitu prava.

On je naveo da je za isti predmet nabavke ugovor dodeljivan prethodne tri godine upravo ponuđaču „Ovex inženjering” d.o.o. iz Beograda, te da je iz tog razloga potrebno izmeniti konkursnu dokumentaciju tako da u okviru tehničkih karakteristika budu predviđene funkcije koje sredstvo za tretman vode treba da postigne u sistemu daljinskog grejanja, ali bez određivanja konkretnog hemijskog sastava unapred.

Naručilac je, međutim, negirao sve navode zainteresovanog lica, ukazujući da ni na koji način nije diskriminisao potencijalne ponuđače, te da su tražene tehničke karakteristike rezultat dugogodišnjeg praćenja rezultata u tretmanu vode, kao i da želi da dobije što kvalitetniji proizvod da bi imao što bolju zaštitu svog postrojenja. Republička komisija je, s druge strane, bez prethodne provere navoda zainteresovanog lica i bez provere predloženog dokaza (bezbednosnog lista) iz kojeg se jasno moglo utvrditi da li je naručilac prilikom određivanja tehničkih specifikacija prepisao komponente favorizovanog proizvoda, u potpunosti prihvatila tvrdnje i obrazloženje naručioca.

Rezultat ovog postupka javne nabavke je bio taj da je ugovor dodeljen upravo ponuđaču „Ovex inženjering” d.o.o. iz Beograda koji je ponudio proizvod „HYDRO-X Boiler Compound” (kao i 2013, 2014, 2015, 2016. i 2017. godine, ali i sledeće 2019. godine), na šta je i upozoravalo zainteresovano lice u zahtevu za zaštitu prava. U svim slučajevima kada mu je dodeljen ugovor za ovaj predmet javne nabavke, jedina prihvatljiva ponuda je bila njegova ponuda, a cena koju je nudio je bila približna procenjenoj vrednosti javne nabavke.

Ono što još više zabrinjava je da ovaj slučaj nije usamljen, te da su još neki naručioci godinama favorizovali istog ponuđača i isti proizvod, o čemu govori i studija slučaja javne nabavke sredstva za kondicioniranje vode u sistemu daljinskog grejanja Obrenovca.