REKONSTRUKCIJA OBJEKTA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD U ŽABARIMA (2021)

Predmetna studija slučaja predstavlja klasičan primer povrede prvog i osnovnog načela javnih nabavki – Načela ekonomičnosti i efikasnosti, prema kome je naručilac između ostalog dužan da nabavlja dobra, usluge ili radove odgovarajućeg kvaliteta imajući u vidu ekonomično trošenje javnih sredstava, odnosno da obezbedi da se postupak javne nabavke sprovodi i ugovor dodeli sa što manje troškova vezanih za postupak i izvršenje javne nabavke.

U konkretnom slučaju naručilac je odbio ponudu koja je bila za preko 2 miliona dinara niža od ponude izabranog ponuđača, iako u odbijenoj ponudi nije bilo nedostatka koji bi onemogućili utvrđivanje stvarne sadržine ponude, niti je bilo nemoguće uporediti je sa drugim ponudama, kako je bilo navedeno u odluci o dodeli ugovora. Naručilac je ovu ponudu odbio samo iz razloga što je u Modelu ugovora i Obrascu ponude bila navedena različita ukupna cena.

Bez obzira što je u Modelu ugovora bila navedene druga cena, upravo na osnovu podataka iz Obrasca ponude i Obrasca strukture cene je bilo jasno koliko iznose ponuđene jedinične cene radova u toj ponudi, kao i koliko iznosi ukupna cena i nije bilo osnova za odbijanje ponude koja je povoljnija. Naručilac je mogao i morao da dozvoli ispravku greške zbog koje je odbijena ponuda, a ta greška nije ni bila relevantna za ocenu ponude kao prihvatljive.

Dva najvažnija dokumenta u koje se upisuje ukupna ponuđena cena i koje ponuđač dostavlja uz svoju ponudu su Obrazac ponude i Obrazac strukture cene koji su sastavni deo ponude. U tim dokumentima ponuđač čija je ponuda odbijena je naveo tačnu ukupnu ponuđenu cenu (koja je dobijena množenjem jediničnih cena sa ukupnim količinama radova) i nema nikakve razlike između ukupne cene u jednom i drugom dokumentu u njegovoj ponudi.

Što se tiče Modela ugovora, sve i da ponuđač u njemu nije naveo ukupnu cenu, njegova ponuda nikako nije mogla da bude odbijena kao neprihvatljiva, jer je za model ugovora jedino važno da ga ponuđač potpiše i dostavi preko Portala i da tako potvrdi da je saglasan sa njegovom sadržinom i budućim ugovorom o javnoj nabavci. Samim tim, cena u modelu ugovora je potpuno irelevantna, posebno imajući u vidu Pravilnik o sadržini konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki („Službeni glasnik RS“, br. 21/21), kojim je propisano da se u Obrascu strukture ponuđene cene kao osnovni element navodi ponuđena cena (jedinična i ukupna) sa i bez PDV-a.

Kao i u mnogim drugim primerima o kojima smo pisali i u konkretnom slučaju ponuđač čija je ponuda odbijena je podneo je zahtev za zaštitu prava koji je Republička komisija a priori odbila prihvatajući argumente naručioca.