OBILAZNICA OKO NOVOG PAZARA (2021.)

Predmet ove studije slučaja je postupak javne nabavke radova na izgradnji deonice oko Novog Pazara od Vareva ka Paralovu u dužini od 2,3 km. Naručilac JP „Putevi Srbije“ je vrednost ove javne nabavke procenio na 166,7 miliona dinara bez PDV-a, a postupak je sproveden nakon što je prethodni sa istim predmetom obustavljen pet meseci ranije jer nije bilo zainteresovanih ponuđača.

Na poziv za podnošenje ponuda u predmetnom postupku se odazvala samo firma Novi Pazar put d.o.o. i to sa ponudom koja je bila za preko 46 miliona dinara ili skoro trećinu veća od procenjene vrednosti (212,8 miliona dinara bez PDV-a). Kako je, međutim, novim Zakonom o javnim nabavkama propisano da naručilac može da dodeli ugovor ponuđaču čija ponuda sadrži ponuđenu cenu veću od procenjene vrednosti, te kako je ponuda ovog ponuđača bila prihvatljiva, naručilac mu je dodelio ugovor. U obrazloženju odluke je navedeno da je cena izabranog ponuđača prihvatljiva iako je veća od procenjene vrednosti, s obzirom da komisija na osnovu predmera i predračuna utvrdila da su cene na nivou važećih tržišnih vrednosti. 

Iako je u konkretnom slučaju naručilac postupio u skladu sa zakonom izabravši ponudu iznad procenjene vrednosti, postavlja se pitanje da li je procenjena vrednost  bila utvrđena u skladu sa ZJN, kao i da li su ponuđene cene zaista bile na nivou važećih tržišnih vrednosti kako je navedeno u obrazloženju odluke ili je prihvatanje ponude znatno veće od procenjene vrednosti posledica nepostojanja konkurencije? 

Privredno društvo Novi Pazar put d.o.o. je i tokom prošle godine bilo akter krajnje čudnih postupaka javnih nabavki, doduše drugog naručioca – Grada Novog Pazara. Tako je ovom ponuđaču jednom prilikom ugovor dodeljen u pregovaračkom postupku (posle obustave otvorenog postupka), a nakon što je cenu ponuđenu u otvorenom postupku (koja je bila iznad procenjene vrednosti) snizio za „čitavih“ 12 dinara. I pored ovog velikodušnog ustupka u pregovorima od strane izabranog ponuđača, naručioca su radovi na kraju, prema Odluci o izmeni ugovora,  zapravo koštali preko 750 hiljada dinara više od prvobitno ponuđene cene. Isto tako, ovoj firmi je u jednom otvorenom postupku dodeljen ugovor kao jedinom ponuđaču i to sa ponudom koja je bila „čak“ 4 dinara i 52 pare niža od procenjene vrednosti. 

U vezi sa napred navedenim, možda je zanimljiva i činjenica da je od januara 2020. godine, vlasnik 100% kapitala u privrednom društvu Novi Pazar put d.o.o. kompanija Inkop d.o.o. iz Ćuprije koja je u vlasništvu braće Zvonka i Žarka Veselinovića, kao i Milana Radojčića, potpredsednika Srpske liste za koje se vezuju brojne afere i protiv kojih su vođeni različiti sudski postupci.

Ono što je takođe zanimljivo u predmetnom postupku izgradnje dela obilaznice oko Novog Pazara je i pitanje da li je naručilac odredio realan rok za završetak radova s obzirom da će izvođač radove izvoditi tokom zimskih meseci? Naime, kako je odluka o dodeli ugovora doneta krajem oktobra, te kako je konkursnom dokumentacijom određen rok od 120 dana za završetak radova, to praktično znači da će izvođač biti u obavezi da očisti i sredi teren, asfaltira put, betonira potporne zidove i postavi signalizaciju i ostalu opremu u periodu decembar – mart kada vremenski uslovi često otežavaju (pa i onemogućavaju) izvođenje radova. Ovo posebno ako se ima u vidu činjenica da izgradnja obilaznice oko Novog Pazara traje već 15 godina, te da u tom smislu odlaganje postupka za nekoliko meseci ili produženje roka svakako ne bi napravilo veliku razliku.

U ovoj studiji slučaja nismo izvodili nikakve zaključke. Smatrali smo da je prosto navođenje činjenica sasvim dovoljno da sami zaključite da li javne nabavke u Srbiji imaju smisla, čak i kada se naizgled sprovedu u skladu sa zakonom, ili predstavljaju samo puku formu koju treba ispoštovati da bi se ugovor dodelio tom jedinom ponuđaču, često po ceni znatno većoj od tržišne. Odgovor je možda da, možda ne, a možda i, sada već standardno: „Pa šta?“ Na vama je da procenite.