MEDICINSKA SREDSTVA I REAGENSI ZA IMUNOHEMATOLOŠKO TESTIRANJE KRVI – ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI VOJVODINE (2019)

Analizirani postupci predstavljaju još jednu u nizu varijacija na temu odbijanja naručioca da obezbedi konkurenciju u javnim nabavkama koje se odnose na tzv. zatvorene sisteme, kao i kontradiktornog odlučivanja Republičke komisije u potpuno istoj stvari.

Naime, u predmetnom postupku javne nabavke oblikovane po partijama, predmet partije 1 su bila medicinska sredstva i reagensi za testiranje uzoraka krvi metodom u mikroepruveti ili odgovarajući, a predmet partije 2 medicinska sredstva i reagensi za testiranje uzoraka krvi metodom u mikroepruveti – za aparat  IH-1000 ili odgovarajući.

U pogledu kvaliteta traženih dobara, konkursnom dokumentacijom je između ostalog zahtevano da dobra koja se nude odgovaraju/da su sertifikovana za rad na aparatu  IH-500 (za partiju 1), odnosno na aparatu  IH-1000 (za partiju 2), i da poseduju validirane protokole za rad na aparatu, kao i da je ponuđač ovlašćeni distributer dobara koja se nude, što se sve dokazivalo overenim izjavama odgovornog lica proizvođača aparata. Isto ovo je bilo zahtevano i u delu konkursne dokumentacije koji se odnosi na uslove za učešće u postupku javne nabavke, s tom razlikom što su pored oznaka aparata ( IH-500 i  IH-1000) bile navedene reči „ili odgovarajući”.

Kao i kod svih drugih sličnih aparata, u konkretnom slučaju je reč o zatvorenim sistemima koji za svoj rad zahtevaju isključivo medicinska sredstva i reagense koja je proizveo i/ili odobrio proizvođač samih uređaja. Dakle, za rad na aparatu  IH-500 i  IH-1000 mogu se koristiti samo sredstva i reagensi koja je proizveo/odobrio proizvođač aparata, i ne postoje alternativni supstituti. Problematika zatvorenih sistema već dugo je poznata u ovoj oblasti i o njoj je bilo reči i u drugim studijama slučaja.

Ovde je, međutim, zanimljivo da se iz citiranih delova konkursne dokumentacije može uočiti da su kod pojedinih delova opisa predmeta javne nabavke, odnosno zahteva i uslova, korišćene reči „ili odgovarajući”, a kod pojedinih delova ne. Upravo to je stvorilo dilemu šta je zaista predmet ove javne nabavke – da li samo sredstva i reagensi odgovarajući za rad na aparatima  IH-500 i  IH-1000, pa se samim time predmet javne nabavke odnosi isključivo na dobra koja je proizveo ili odobrio proizvođač aparata, u kom slučaju konkurencija ne postoji, ili je predmet javne nabavke šire postavljen tako da se nabavljaju medicinska sredstva i reagensi za aparate  IH-500 i  IH-1000 i druge njima odgovarajuće aparate, što bi stvorilo konkurenciju.

U predmetnom postupku javne nabavke za navedene dve partije ponude su podnela dva ponuđača: ovlašćeni predstavnik proizvođača aparata  IH-500 i IH-1000 „Diahem-Gramim” d.o.o., koji je ponudio dobra koja je proizveo ili odobrio proizvođač ovih uređaja koje naručilac koristi u svom radu, i ponuđač „Alura med” d.o.o. koji je u obe partije ponudio tražena medicinska sredstva i reagense, ali koji su namenjeni za rad na aparatima ERYTRA EFLEXIS i ERYTRA proizvođača „Diagnostic Grifols”, ponudivši pritom naručiocu ove aparate na besplatno korišćenje.

Naručilac je 10.04.2019. doneo Odluku o dodeli ugovora kojom je ugovor za obe partije dodeljen predstavniku proizvođača aparata „Diahem-Gramim” d.o.o. Kada je reč o partiji 1, ponuda ponuđača „Alura med” d.o.o. je jednostavno bila rangirana kao druga po redu s obzirom da je bila skuplja, ali nisu bili konstatovani nikakvi formalni nedostaci. U slučaju partije 2, međutim, ponuda ovog ponuđača je odbijena iz razloga što nije dostavljen dokaz da su ponuđena dobra odgovarajuća/sertifikovana za rad na aparatu IH-1000, pošto se predmet nabavke odnosi samo na medicinska sredstva i reagense za taj aparat, kao i zbog toga što su ponuđene mikrokartice sa 8 mikroepruveta a tražene su one sa 6 mikroepruveta.

Ponuđač „Alura med” je protiv odluke o dodeli ugovora za partiju 2 blagovremeno podneo zahtev za zaštitu prava, ističući pre svega da je ponuda izabranog ponuđača neprihvatljiva u obe partije predmetnog postupka javne nabavke: budući da nisu dostavljeni katalozi i brošure za ponuđena dobra, nije jasno kako je naručilac uopšte mogao da utvrdi da su ponuđena dobra u skladu sa zahtevanim tehničkim specifikacijama. Takođe, podnosilac zahteva je osporio i razloge zbog kojih je njegova ponuda za partiju 2 odbijena.

Tako se u zahtevu za zaštitu prava navodi da je predmet javne nabavke za partiju 2 formulisan kao „medicinska sredstva i reagensi za aparat IH-1000 ili odgovarajući”, što podrazumeva da je moguće ponuditi i medicinska sredstva i reagense za aparat koji je odgovarajući aparatu IH-1000, a ne samo za taj aparat, što je podnosilac i učinio, jer je ponudio tražena dobra za rad na odgovarajućem aparatu – ERYTRA, istovremeno ponudivši naručiocu na besteretno korišćenje navedeni aparat. U pogledu navoda koji se odnose na mikroepruvete, podnosilac zahteva je takav stav naručioca osporio ukazujući je ponudio odgovarajuću mikrokarticu za odgovarajući aparat, koja je kompatibilna i sertifikovana za rad na navedenom aparatu, te da 8 mikroepruveta u sebi sublimira i zahtev od 6 mikroepruveta, odnosno da se ponuda ne može odbiti budući da je ponuđeno iznad zahtevanog minimalnog kvaliteta od 6 mikroperuveta.

Republička komisija je navedeni zahtev za zaštitu prava usvojila i postupak javne nabavke delimično poništila vrativši ga u fazu stručne ocene ponuda. Republička komisija je u potpunosti prihvatila navode podnosioca zahteva, a naručiocu je naložila ponovnu stručnu ocenu kojom će otkloniti sve utvrđene propusti i uzeti u obzir stavove iznete u odluci.

Međutim, nakon što je ponovio stručnu ocenu ponuda, naručilac je doneo odluku o obustavi postupka, ne postupivši pritom po nalozima Republičke komisije.

Naime, Republička komisija je u svojoj odluci pre svega zauzela stav da naručilac nije na nesumnjiv način utvrdio da li su ponuđena dobra ponuđača „Diahem-Gramim” za obe partije u skladu sa zahtevanim tehničkim specifikacijama, zbog čega mu je naložila da to utvrdi i da sve detaljno dokumentuje. Naručilac, međutim, to nije učinio, već je u odluci o obustavi samo naveo da je ponuda ponuđača „Diahem-Gramim” neprihvatljiva jer se ne može sa sigurnošću utvrditi da li ponuđena dobra ispunjavaju zahteve tehničkih specifikacija iz konkursne dokumentacije. Dakle, bez utvrđivanja i dokumentovanja.

Takođe, Republička komisija je svojim rešenjem zauzela jasan stav da iz konkursne dokumentacije proizilazi da je naručilac predvideo da ponuđači mogu da ponude medicinska sredstva i reagense za aparat IH-1000 ili odgovarajući, što je u konkretnom slučaju podnosilac zahteva i učinio, te da naručilac zbog toga nije mogao odbiti ponudu podnosioca zahteva. Međutim, i ovom delu, naručilac se u potpunosti oglušio o stavove Republičke komisije, te je još jednom ponovio iste one razloge neprihvatljivosti ponude podnosioca zahteva koje je naveo i u odluci o dodeli ugovora, a za koje je Republička komisija utvrdila da nisu u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Ponuđač „Alura med” je i na ovu odluku naručioca podneo blagovremeni zahtev za zaštitu prava, ponovivši sličnu argumentaciju kao i u prethodnom zahtevu i pozivajući se na sasvim jasne stavove Republičke komisije iz rešenja koje je donela po prvobitno podnetom zahtevu za zaštitu prava.

Republička komisija je ponovo donela rešenje kojim se usvaja zahtev za zaštitu prava podnosioca, ali ovog puta je zauzela dijametralno drugačiji stav u odnosu na svoju prethodnu odluku, te je postupak javne nabavke sada poništila u celini umesto da ga samo delimično poništi, vrati u fazu stručne ocene i insistira na sprovođenju svojih prethodnih stavova (eventualno novčano i kazni naručioca jer nije postupio po njenim nalozima)!

Suprotno svojim prethodnim stavovima gde je utvrdila da je po konkursnoj dokumentaciji predmetne nabavke moguće ponuditi medicinska sredstva i reagense i za druge odgovarajuće aparate, Republička komisija je sada zauzela stav da je konkursna dokumentacija nejasna, neprecizna i kontradiktorna, pošto se u određenim delovima dokumentacije navode reči „ili odgovarajući” uz navođenje oznake aparata, a u drugim delovima ne, te da sledstveno tome iz dokumentacije nije jasno da li je naručilac želeo da nabavi medicinska sredstva samo za korišćenje na aparatima IH-500 i IH-1000 ili i za druge odgovarajuće aparate, što bi za posledicu moglo imati da naručilac pribavi dobra koja mu nisu potrebna.

Neshvatljivo je i neprihvatljivo da u jednom istom slučaju, po istom pitanju i problemu, u istom postupku javne nabavke, sa istom i nepromenjenom dokumentacijom, i u situaciji kada su dva od tri člana veća komisije ista u oba slučaja (dakle, detaljno su upoznati sa svim aspektima slučaja od samog početka), Republička komisija donosi ovako značajno drugačije odluke! Sa stanovišta pravne sigurnosti i značaja pouzdanosti i predvidivosti u odlučivanju Republičke komisije po istim ili sličnim slučajevima, stav komisije je ili od početka morao biti da je konkursna dokumentacija nejasna i kontradiktorna, ili je Republička komisija morala da se do kraja pridržava svog stava da je moguće podneti ponudu i za medicinska sredstva i reagense koji se odnose i na druge odgovarajuće aparate, te je morala da insistira na sprovođenju svojih naloga, uz eventualno novčano kažnjavanje naručioca.

Rezultat ovakvog postupanja naručioca i Republičke komisije je bilo ponovno pokretanje postupka javne nabavke sa istim predmetom (kao i za partije 1 i 2 u prethodnom postupku), a u postupku je učestvovao samo jedan ponuđač – „Diahem-Gramim”. U ponudama za obe partije nije primećen nijedan nedostatak, niti je naručilac imao nejasnoća i potrebe za razjašnjenjima ponuda. U postupku javne nabavke nije postavljeno nijedno pitanje, niti je, što je i logično, podnet zahtev za zaštitu prava.

Konkursna dokumentacija u ovom postupku je bila gotovo identična konkursnoj dokumentaciji iz prethodno sprovedenog i poništenog postupka javne nabavke i to u pogledu svih važnih elementa. Jedina primetna razlika je bilo pažljivo uklanjanje reči „ili odgovarajuće” iz opisa predmeta javne nabavke i uslova za učešće u postupku.

Na ovaj način se Naručilac svojim aktima i dokumentacijom sasvim jasno opredelio da u konkretnom slučaju sprovede javnu nabavku u okviru jednog zatvorenog sistema, odnosno samo za aparate koje već koristi u svom radu, propustivši značajnu priliku da se otvori potencijalna konkurencija i da se udalji od prakse iz cikličnih nabavki sa samo jednim ponuđačem u okviru samo jednog zatvorenog sistema.