MATERIJALI ZA IZRADU ORTOPEDSKIH POMAGALA – SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU I ORTOPEDSKU PROTETIKU (2017)

Specijalna bolnica za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku je tokom 2017. godine pokušala da sprovede postupak javne nabavke delova i materijala za izradu ortopedskih pomagala, koji je međutim Republička komisija poništila u celini zbog narušavanja konkurencije.

Naime, u konkretnom slučaju, u uslovima inače malog broja potencijalnih ponuđača (s obzirom da ova medicinska sredstva mogu da ponude samo ponuđači upisani u odgovarajuće registre sa dozvolom nadležnih organa) naručilac je predmetni postupak javne nabavke oblikovao kao celinu i na taj način omogućio učešće samo onim ponuđačima koji ispunjavaju uslove za sve tražene delove i materijal.

Na ovu činjenicu je ukazalo zainteresovano lice najpre kroz zahtev za dodatnim pojašnjenjima konkursne dokumentacije, a potom i podnošenjem zahteva za zaštitu prava, navodeći da je oblikovanjem predmetne nabavke kao celine povređeno načelo konkurencije, odnosno da je naručilac propustivši da predmet nabavke podeli na partije onemogućio učešće više od dva ponuđača (tačnije jednog). Kako je objasnio, uvidom na sajt Agencije za lekove i medicinska sredstva (ALIMS) moguće je utvrditi da su samo dva ponuđača registrovana za trgovinu protetskim materijalima za gornje ekstremitete, od kojih samo jedan ima zahtevane elektronske šake i prateće komponente, dok za protetske delove za donje ekstremitete postoji veći broj ponuđača. Takođe, istakao je da trgovina artiklima za izradu ortopedskih pomagala nije predmet registracije kod ALIMS-a, već da je reč o materijalima koje mogu ponuditi i firme koje se bave trgovinom trikotažom, zbog čega se i navedene pozicije moraju izdvojiti u posebnu partiju kako bi se omogućila veća konkurencija.

Naručilac je u odgovoru zainteresovanom licu osporio sve navode zahteva za zaštitu prava, ali je istovremeno demantovao samog sebe, navodeći da je istraživanjem tržišta, kao i na osnovu iskustava iz prethodnih nabavki, utvrdio da u pogledu delova za gornje ekstremitete postoje najmanje 2 ponuđača koji mogu ponuditi predmetna dobra, dok ih za donje ekstremitete ima najmanje 6?! Takođe, ukazao je da potencijalni ponuđači mogu nuditi dobra i drugih proizvođača, te da se mogu udružiti i u zajedničku ponudu pa da zbog toga nije narušeno načelo obezbeđivanja konkurencije. Na taj način naručilac je zapravo priznao da u konkretnom slučaju ponudu mogu podneti samo dva ponuđača.

Naime, Zakon o javnim nabavkama propisuje da isto lice ne može učestvovati u više zajedničkih ponuda. To znači da se jedan član grupe ponuđača u okviru zajedničke ponude može pojaviti samo u okviru jedne zajedničke ponude: tako se u konkretnom slučaju kada je javna nabavka oblikovana kao jedinstvena celina zbog navedenog pravila teoretski mogu pojaviti najviše 2 ponuđača, jer postoji upravo toliko ponuđača koji nude komponente za gornje ekstremitete.

U pogledu artikala za izradu ortopedskih pomagala, naručilac je naveo da se oni ne mogu smatrati dobrima u oblasti trikotaže, te da je reč o proizvodima namenjenim specifičnoj proizvodnji u oblasti protetike, ne odgovorivši međutim na suštinu navoda, odnosno na primedbu da ovi materijali ne podležu obaveznoj registraciji pri ALIMS-u, za razliku od ostalih materijala i delova koji čine predmet javne nabavke. A upravo iz razloga što ne podležu obaveznoj registraciji, izdvajanjem u posebnu partiju omogućila bi se najšira moguća konkurencija u pogledu ovih materijala. Ovako, kada je nabavka oblikovana kao celina i za ove pozicije koje ne podležu registraciji, mogu se pojaviti samo dva potencijalna ponuđača (isti oni koji se mogu pojaviti kao ponuđači za protetske delove i za gornje i za donje ekstremitete). Iz istih razloga, naručilac je povredio i načelo o jednakosti ponuđača, budući da ih je neopravdano diskriminisao pri podnošenju ponude zahtevanjem dozvola i registracija, a koje nisu potrebne za one delatnosti kojima se bave i za koje bi mogli podneti ponudu.

Slično stanovište je zauzela i Republička komisija, zbog čega je predmetni postupak javne nabavke poništila u celini.

Na kraju treba ukazati i da je zainteresovano lice u zahtevu za zaštitu prava neopravdano ukazivalo da je naručilac povredio načelo konkurencije i iz razloga što je insistirao da protetski delovi budu od određenog materijala (aluminijuma), kao i da budu određene izdržljivosti (da mogu da izdrže pacijente do 150 kg). Ovde je reč o primeru dozvoljene diskriminacije, te da je naručilac u svojim odgovorima uspeo jasno da objasni ovakve zahteve i poveže ih sa životno i zdravstveno važnim potrebama pacijenata kojima se ti ortopedski delovi ugrađuju. Sličnog je stava je bila i Republička komisija koja u ovom delu navode podnosioca ocenila kao neosnovane.

Kada odlučuju o tome da li će javnu nabavku oblikovati kao celinu ili po partijama, smatramo da naručioci moraju da vode računa pre svega o svojim objektivnim i dokazivim potrebama, te da zatim procene da li se one bolje zadovoljavaju tako što će se javna nabavka oblikovati kao celina ili kao partija, a naročito u situacijama kao u ovom slučaju, gde je zbog postojanja posebnih dozvola i registracija pred nadležnim organima, konkurencija već snažno ograničena imperativnim pravilima nekih drugih propisa.

Kao što se može videti, iako je reč o mogućnosti i slobodnoj volji naručioca, izbegavanje ili propuštanje da se javna nabavka oblikuje po partijama, u određenim slučajevima i okolnostima može voditi snažnom ograničenju konkurencije i samim tim povredi jednog od osnovnih načela javnih nabavki.