Postrojenje za preradu otpadnih voda sa pripadajućom kanalizacijom na Divčibarama

Divčibare su poznati turistički centar na planini Maljen u blizini Valjeva. Zbog svog idealnog položaja na oko 950 metara nadmorske visine i klimatskih karakteristika, ova oblast svojevremeno je proglašena za vazdušnu banju i „klimatsko lečilište”. Takođe, Uredbom Vlade Republike Srbije od 27. avgusta 2021. godine, planina Maljen je zaštićena kao Predeo izuzetnih odlika. Na žalost, zbog višedecenijskog nemara vlasti, sve navedene prednosti Divčibara dovedene su u pitanje. Preciznije rečeno, zbog gradnje sve većeg broja objekata (hotela i apartmanskih objekata) u situaciji kada nije rešeno pitanje kanalizacije i prerade otpadnih voda, Divčibarama preti ekološka katastrofa. Veliki broj objekata nije prikopčan na kanalizacionu mrežu, a zbog nepostojanja postrojenja za preradu otpadnih voda, iz postojeće  kanalizacione mreže  se otpadne vode ispuštaju direktno u reke i potoke.

Postojeća kanalizaciona mreža na Divčibarama izgrađena je pre skoro 60 godina. Kako nikada nije obnavljana, danas su brojni segmenti ove mreže van funkcije. Tokom 2018. i 2019. godine izgrađen je deo nove primarne kanalizacione mreže u centru Divčibara, s tim da nije urađen krak od centra prema Kaoni gde se nalazi veliki broj turističkih objekata. Zbog toga, ali i zato što nije izgrađena sekundarna kanalizaciona mreža, veliki broj objekata i dalje nije priključen na kanalizaciju. 

A kada je reč o postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda, zanimljivo je da je prvo takvo postrojenje na Divčibarama izgrađeno još pre oko 45 godina. Međutim, kako je imalo opremu predviđenu za primorska a ne za planinska mesta, ovo postrojenje je radilo samo godinu dana jer nije izdržalo ni prvu zimu! Da nije smešno, bilo bi tužno. Ali to nije sve. 

Saobraćajni institut CIP je pre oko 15 godina izradio tehničku dokumentaciju za izgradnju kanalizacije i novog postrojenja za preradu otpadnih voda na Divčibarama, za koju je tadašnje Ministarstvo trgovine, turizma i usluga izdvojilo oko 11,3 miliona dinara. Ministarstvo je ovu dokumentaciju poklonilo gradu Valjevu sa ciljem da se do 2010. godine realizuje projekat izgradnje kanalizacije i pratećih postrojenja. Ovaj projekat, međutim, nikada nije realizovan. Umesto toga, grad Valjevo je u julu 2020. sproveo postupak javne nabavke za izradu već postojeće projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju postrojenja za preradu otpadnih voda na Divčibarama! Međutim, budući da je Građevinski fakultet u Beogradu nakon pokretanja postupka izneo niz ozbiljnih zamerki na Studiju o izvodljivosti i Dopunu ove studije (koje su predstavljale osnov za izradu konkursne dokumentacije), postupak je obustavljen. U nalazu Fakulteta je između ostalog navedeno da je u Studiji malo pažnje posvećeno kvalitetu prečišćene vode, kao i to da uopšte nije analiziran nepovoljan uticaj planinske klime i niskih temperatura na rad postrojenja!

Godinu dana nakon ovog fijaska, Gradska uprava grada Valjeva je u aprilu 2021. ponovo raspisala javnu nabavku za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za pripadajućom kanalizacionom mrežom na Divčibarama, uzevši u obzir primedbe i sugestije Građevinskog fakulteta u Beogradu. Nakon sprovedenog postupka posao vredan oko 15 miliona dinara bez PDV-a je dobila grupa ponuđača na čijem je čelu bio Saobraćajni institut CIP. Dakle, isti onaj Institut koji je pre 15 godina prvobitno izradio ovu tehničku dokumentaciju! 

Aktuelni gradonačelnik Valjeva je navedenu činjenicu prokomentarisao rečima da je staru tehničku dokumentaciju „izvukao iz fioke” kada je postao gradonačelnik i da je dobar deo nje iskorišćen prilikom pripreme novog projekta, s tim da je bilo neophodno da se ona „ispravi i inovira” jer je tokom 15 godina došlo do različitih promena na terenu na kom je, prema projektu iz 2007, trebalo da se grade kolektor i mreža. Gradonačelnik, međutim, nije objasnio ko je odgovoran za to što je dokumentacija uopše stajala u fioci punih 15 godina pa je bilo potrebno ponovo plaćati za njenu izradu i „inovaciju”.

U svakom slučaju, Saobraćajnom institutu CIP je i po drugi put plaćeno za izradu iste ili malo unapređene tehničke dokumentacije, a da li je ova ažurirana verzija gotova, u ovom trenutku nije poznato. Prema konkursnoj dokumentaciji, rok za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju kanalizacione mreže iznosio je 90 dana, a za postrojenje 70 dana od dana zaključenja ugovora, i oba roka su istekla. 

S druge strane, sasvim je sigurno to da do marta 2022. još uvek nisu započeti radovi na izgradnji postrojenja za preradu otpadnih voda, niti je poznato kada će početi. Za sve to vreme fekalije i otpadne vode iz kanalizacije i propusnih septičkih jama i dalje se ispuštaju direktno u potoke i reke.