Od juna 2018.
trajanje: 10 meseci

Tokom analiza spoljne politike Srbije koju je CPES vršio 2016-2017. ustanovljeno je da su odnosi sa bivšim jugoslovenskim republikama i dalje specifični u odnosu na „stare“ susede, da su i dalje podložni proizvodnji međusobnih sporova koji, pored ostalog, predstavljaju opterećenje za proces evropskih integracija Srbije i regiona. 

Imajući u vidu strategiju proširenja Evropske unije za Zapadni Balkan iz februara 2018. u kojoj je ponovljeno da EU neće pristati da uveze bilateralne sporove potencijalnih članica, nameravamo da analiziramo konkretne sporove Srbije sa susedima i utvrdimo moguće trase njihovih rešavanja, imajući u vidu tempo integracija radi pridruživanja EU od 2025.

U ovom kontekstu izdvajaju se odnosi sa dve susedne zemlje – Hrvatskom i Bosnom i Hercegovinom. Sa obe zemlje postoje otvoreni granični sporovi, koji se mogu rešavati bilateralnim sporazumom ili obavezujućom arbitražom. Kompleks pitanja ratnog nasleđa sadrži teme istraga i suđenja za ratne zločine, sudbine nestalih lica, potraživanja imovine i kulturnih dobara, ali i pitanja istorijskog tumačenja rata na području SFRJ. Odnose sa Crnom Gorom i Makedonijom, iako osetno stabilnije, takođe bismo analizirali u svetlu mogućih sporova usled varnica poput slučaja iznenadnog zatvaranja ambasade Srbije u Skoplju 2017. godine.

Zadatak projekta je da donosiocima odluka ukaže na modalitete rešavanja sporova u kontekstu njihovog značaja za proces EU integracija Srbije i interesa građana za mirom, stabilnošću i predvidljivošću života.

Eventualni rizik realizacije projekta je da se nikakve preporuke ne usvoje od strane državnih organa, da se rešavanje postojećih sporova produži na neodređeni rok i time u nedogled održava neizvesnost i nesigurnost života građana.

Opšti cilj projekta je unapređenje i ubrzanje procesa EU integracija Srbije identifikacijom bilateralnih sporova sa bivšim jugoslovenskim republikama i iznalaženjem njihovih mogućih rešenja. Kako bi se izbegli zastoji tokom pregovaračkog procesa sa EU koji će se voditi prema perspektivi članstva od 2025. neophodno je prevazići postojeće kao i preduprediti eventualne buduće bilateralne sporove, a što predstavlja ključni uslov političkih kriterijuma za članstvo u EU.

Posebni cilj projekta je da izvrši monitoring rada međudržavnih komisija koje je Srbija osnovala radi rešavanja otvorenih pitanja sa susedima, a koja direktno utiču i na kvalitet života građana neposredno zainteresovanih za njihovo rešavanje.