Ka novoj strategiji spoljne politike Srbije: odnosi sa susedima

Podržano od strane Fondacije za otvoreno društvo
2016-2017.

Proces pridruživanja Srbije Evropskoj uniji zavisi od dinamike otvaranja i uspešnog okončanja 35 pregovaračkih poglavlja. Iako je EK na stanovištu da se bilateralni sporovi između članica EU i zemalja kandidata za članstvo rešavaju nezavisno od toka pregovaračkog procesa, dosadašnje iskustvo pokazuje da takvi sporovi mogu značajno odložiti otvaranje poglavlja u pregovorima, ili ih zaustaviti.

Projektom je predviđeno mapiranje i istraživanje otvorenih pitanja u odnosima Srbije i njenih suseda – članica EU, s obzirom na potencijal upravo tih pitanja da zakoče pregovarački proces. Imajući u vidu značaj dobrosusedske politike, regionalne saradnje, kao i činjenice da su sve države regiona politički opredeljenje za članstvo u EU, istraživanjem će takođe biti tematizovani odnosi Srbije sa susednim zemljama koje nisu članice EU.

Pokretanje rešavanja ovih pitanja sa „mrtve tačke“, predstavlja i put za oblikovanje nove spoljnopolitičke strategije Srbije, s obzirom da je spoljna politika države već godinama bez jasnog sadržaja i ciljeva. Definisanje odnosa sa susedima, dalje predstavlja i put ka oblikovanju politike spram „velikih sila“ (EU, SAD, Rusije, Kine), kao bitnom delu nove spoljnopolitičke strategije Srbije.

Uprkos oficijelnom opredeljenju svih država za unapređenjem bilateralne i regionalne saradnje, čini se da dosadašnji napredak u rešavanju otvorenih pitanja nije bio veliki. S obzirom da bilateralni sporovi mogu biti prepreka u pregovaračkom procesu između Srbije i EU, te da se ne mogu izostaviti ni u kreiranju spoljne politike, racionalna debata o pitanjima koja opterećuju odnose Srbije i susednih država, kao i istraživački angažman stručne javnosti i organizacija civilnog društva, mogu predstavljati značajan doprinos ubrzanju integrativnih procesa.

Cilj projekta je dalji napredak, kao i ubrzanje procesa EU integracija Srbije kroz unapređenje odnosa sa susedima, od kojih su neki u sastavu EU. U tom smislu, potrebno je identifikovati i sagledati mogućnosti za rešavanje brojnih "bilateralnih sporova" koja opterećuju odnose Srbije sa susednim zemljama, tj. koji predstavljaju potencijalno veliku prepreku za njihovo unapređenje, kao i za čitav proces evropskih integracija.

Specifični cilj projekta jeste pokretanje pitanja strategije spoljne politike Srbije. Srbiji je potrebna nova spoljnopolitička strategija, nezavisno od njenog puta u EU, i u tom smislu je otvaranje i trasiranje rešavanja bilateralnih sporova korak ka njenom uobličavanju.


CPES Analize i komentari
Da li postoji razlika u finansiranju lokalnih samouprava u zavisnosti od toga da li je koalicija koja je na vlasti na lokalnom nivou identična onoj na nacionalnom nivou? Da li gradjani lokalnih samouprava koje ne odražavaju političku matematiku sa nacionalnog nivoa postaju gradjani „drugog reda“ koji će za svoj izbor biti kažnjeni od strane republičke vlade kroz diskriminaciju u domenu finansiranja svojih lokalnih samouprava i vitalnih projekata?

CPES Publikacije
Javna preduzeća predstavljaju značajan deo srpske ekonomije i obezbeđuju neke od osnovnih infrastrukturnih usluga građanima i privredi. Rasprava o javnim preduzećima se najčešće vodi kao rasprava o politizaciji i privatizaciji. Ovo istraživanje CPESa se bavi načinom upravljanja preduzeće koja su u državnom vlasništvu i načinima na koje se to upravljanje može unaprediti. Analiza je urađenakao četiri studije slučaja, a upravljanje javnim preduzećima se ocenjuje sa stanovišta institucionalne osetljivosti na arbitrarne odluke, kvaliteta usluga koja ta preduzeća pružaju i ekonomske održivosti.

Algoritam antikorupcije
Centar za primenjene evropske studije-CPES, uz podršku Instituta za održive zajednice i Fondacije za otvoreno društvo, pokrenuo je projekat pod nazivom Algoritam anti-korupcije. Ideja ovog projekta je da se mapiraju sve institucije koje imaju nadležnosti u suzbijanju korupcije, te da se na jasan i pregledan način utvrdi koliko je ovaj sistem koherentan, efikasan i koliko zaista daje rezultate. Algoritam anti-korupcije je on-line prezentacija sistema za suzbijanje korupcije koja omogućava pregled svih nadležnih institucija, veza između njih kao i konkretnih odgovornosti koje ove institucije imaju.

Algoritam antikorupcije