Ka efikasnoj javnoj upravi - reforma državne uprave u svetlu evropskih integracija

Podržano od strane Fondacije za otvoreno društvo
2016-2017.

Reforma javne uprave, zajedno sa ekonomskim upravljanjem i vladavinom prava, postavljena je 2014. godine od strane EU kao jedan od preduslova procesa evroinetgracija Srbije. Opšti cilj reforme je dalje unapređenje javne uprave u skladu sa principima tzv. Evropskog administrativnog prostora, odnosno obezbeđivanje visokog kvaliteta usluga građanima i privredi, kao i stvaranje javne uprave koja će značajno doprineti ekonomskoj stabilnosti i povećanju životnog standarda građana.
 
Posebnim ciljevima definisani su najvažniji sadržaji planiranih reformskih mera i aktivnosti. Ključni principi na kojima će se zasnivati politika Vlade u ovoj oblasti identični su sa principima Evropskog administrativnog prostora, a to su: pouzdanost i predvidivost, odnosno pravna sigurnost; otvorenost i transparentnost upravnog sistema i unapređenje učešća građana i drugih društvenih subjekata u radu javne uprave (participacija); odgovornost rada organa javne uprave i njihova efikasnost i efektivnost.

Zadaci projekta su tematski vezani za analize pomenutih principa koje će biti vršene na osnovu metodologije ustanovljene za svrhu ovog projekta. Pored navedenih evropskih principa kao polazišta, dalji proces reforme javne uprave u Srbiji će se zasnivati i na principima formulisanim u Strategiji reforme javne uprave, a to su: decentralizacija, depolitizacija, profesionalizacija, racionalizacija I modernizacija.

Ovih pet oblasti biće okvirne teme za 5 stručnih tematskih skupova. Iako je Strategija ocenjena kao dobra, postoje brojni izazovi za njeno sprovođenje. Na to naročito ukazuje Svetska banka koja kao glavne rizike ističe: a) nizak nivo poverenja u institucije koji otežava građenje društvenog konsenzusa oko reformi i b) nedovoljan institucionalni kapacitet za sprovođenje reformi, posebno u sferi odgovornosti za rezultate.
.


CPES Analize i komentari
Da li postoji razlika u finansiranju lokalnih samouprava u zavisnosti od toga da li je koalicija koja je na vlasti na lokalnom nivou identična onoj na nacionalnom nivou? Da li gradjani lokalnih samouprava koje ne odražavaju političku matematiku sa nacionalnog nivoa postaju gradjani „drugog reda“ koji će za svoj izbor biti kažnjeni od strane republičke vlade kroz diskriminaciju u domenu finansiranja svojih lokalnih samouprava i vitalnih projekata?

CPES Publikacije
Javna preduzeća predstavljaju značajan deo srpske ekonomije i obezbeđuju neke od osnovnih infrastrukturnih usluga građanima i privredi. Rasprava o javnim preduzećima se najčešće vodi kao rasprava o politizaciji i privatizaciji. Ovo istraživanje CPESa se bavi načinom upravljanja preduzeće koja su u državnom vlasništvu i načinima na koje se to upravljanje može unaprediti. Analiza je urađenakao četiri studije slučaja, a upravljanje javnim preduzećima se ocenjuje sa stanovišta institucionalne osetljivosti na arbitrarne odluke, kvaliteta usluga koja ta preduzeća pružaju i ekonomske održivosti.

Algoritam antikorupcije
Centar za primenjene evropske studije-CPES, uz podršku Instituta za održive zajednice i Fondacije za otvoreno društvo, pokrenuo je projekat pod nazivom Algoritam anti-korupcije. Ideja ovog projekta je da se mapiraju sve institucije koje imaju nadležnosti u suzbijanju korupcije, te da se na jasan i pregledan način utvrdi koliko je ovaj sistem koherentan, efikasan i koliko zaista daje rezultate. Algoritam anti-korupcije je on-line prezentacija sistema za suzbijanje korupcije koja omogućava pregled svih nadležnih institucija, veza između njih kao i konkretnih odgovornosti koje ove institucije imaju.

Algoritam antikorupcije