Evropeizacija i funkcionalna demokratska država

Podržano od strane Fondacije za otvoreno društvo
2015-2017.

Na realizaciji programske celine Evropeizacija i funkcionalna demokratska država, CPES je počeo da radi još 2012. godine. U okviru ovog programa istraživano je uspostavljanje, konsolidacija, razvoj i evropeizacija institucionalnih aranžmana u Srbiji. Ključne aktivnosti bile su vezane za ispitivanje odgovornosti i integriteta nezavisnih kontrolnih regulatornih tela.

Predmet analize pomenutih nezavisnih tela su bila tri ključna aspekta nezavisnosti: personalna nezavisnost, koja se odnosi na izbor, uslove i procedure razrešenja sa funkcije i obezbeđivanje adekvatnog imuniteta članovima upravnih organa nezavisnih tela; finansijska nezavisnost koja podrazumeva pravo nezavisnog tela da samostalno planira, predlaže i obrazlaže sopstveni budžet pred organom koji ga je birao; operativna nezavisnost - sloboda tela od bilo kakvih spoljašnjih pritisaka, blagovremena primena odluka ovih tela, ali i poštovanje i uvažavanje preporuka koje telo donosi. U proteklom periodu, CPES je pripremio analize dvanaest nezavisnih državnih organa obuhvatajući organe koji garantuju demokratski poredak i obezbeđuju eksternu kontrolu organa vlasti, nezavisne državne organe koji se odnose na slobodno tržište i održivi razvoj, tela koja se bave zaštitom ljudskih prava, kao i uvodnu studiju koja, pored ostalog, obuhvata i metodologiju koja je korišćena u analizi nezavisnih kontrolnih i regulatornih tela, odnosno državnih organa.


CPES Analize i komentari
Da li postoji razlika u finansiranju lokalnih samouprava u zavisnosti od toga da li je koalicija koja je na vlasti na lokalnom nivou identična onoj na nacionalnom nivou? Da li gradjani lokalnih samouprava koje ne odražavaju političku matematiku sa nacionalnog nivoa postaju gradjani „drugog reda“ koji će za svoj izbor biti kažnjeni od strane republičke vlade kroz diskriminaciju u domenu finansiranja svojih lokalnih samouprava i vitalnih projekata?

CPES Publikacije
Javna preduzeća predstavljaju značajan deo srpske ekonomije i obezbeđuju neke od osnovnih infrastrukturnih usluga građanima i privredi. Rasprava o javnim preduzećima se najčešće vodi kao rasprava o politizaciji i privatizaciji. Ovo istraživanje CPESa se bavi načinom upravljanja preduzeće koja su u državnom vlasništvu i načinima na koje se to upravljanje može unaprediti. Analiza je urađenakao četiri studije slučaja, a upravljanje javnim preduzećima se ocenjuje sa stanovišta institucionalne osetljivosti na arbitrarne odluke, kvaliteta usluga koja ta preduzeća pružaju i ekonomske održivosti.

Algoritam antikorupcije
Centar za primenjene evropske studije-CPES, uz podršku Instituta za održive zajednice i Fondacije za otvoreno društvo, pokrenuo je projekat pod nazivom Algoritam anti-korupcije. Ideja ovog projekta je da se mapiraju sve institucije koje imaju nadležnosti u suzbijanju korupcije, te da se na jasan i pregledan način utvrdi koliko je ovaj sistem koherentan, efikasan i koliko zaista daje rezultate. Algoritam anti-korupcije je on-line prezentacija sistema za suzbijanje korupcije koja omogućava pregled svih nadležnih institucija, veza između njih kao i konkretnih odgovornosti koje ove institucije imaju.

Algoritam antikorupcije