Milenijumski razvojni ciljevi posle 2015.

Podržano od strane Fondacije za otvoreno društvo
2015-2016.

U okviru projekta „Milenijumski ciljevi posle 2015“, CPES je koordinirao saradnju predstavnika selektovanih institucija, organizovao radne sastanke i „testirao metodologiju“.

Ključni proizvod ovog projekta je predlog opšte metodologije za ispitivanje delotvornosti nezavisnih državnih organa. Ova metodologija kombinuje čvrste pokazatelje efikasnosti nezavisnih tela, njihov odnos sa drugim institucijama u sistemu, kao i percepciju/ poverenje koje nezavisna tela uživaju kod građana.

Shodno analiziranim studijama slučaja, CPES je konstruisao i okvir za indikatore koji sadrži tri grupe indikatora, koje reflektuju tri dimenzije institucionalne funkcionalnosti: izlazna (output) legitimnost, institucionalna struktura i unutrašnja efikasnost. Ove tri dimenzije najrečitije govore ne samo o institucionalnom aranžmanu, već i o uspešnosti delovanja države u pojedinim oblastima.

Posebna pažnja je bila posvećena izlaznoj (output) grupi indikatora kojima je „merena“ veza između institucija i njihovih korisnika – građana. Početna premisa je da efikasne institucije generišu poverenje, a ono se stiče rezultatima. Ova grupa ima dve dimenzije: percepcija građana o radu institucija i iskustvo građana vezano za rad institucija. Indikatori omogućavaju da se odgovori na dva opšta pitanja:

  • Da li građani izražavaju poverenje u rad institucija?
  • Da li su građani zadovoljni radom institucija (njihovom efikasnošću, dostupnošću, profesionalizmom)?

Drugom grupom indikatora, koji se odnose na institucionalnu strukturu, bilo je procenjivano na koji način institucije funkcionišu unutar institucionalnog konteksta, odnosno institucionalne strukture. Ova grupa indikatora merila je responzivnost drugih institucija, koje zajedno sa institucijom koja se analizira čine sistem gde „outputi“ jedne institucije predstavljaju „inpute“ druge. Posmatrajući veze između ovih institucija, možemo steći uvid u to da li problem leži unutar analizirane institucije ili negde drugde u sistemu. Ova grupa indikatora pruža odgovore na pitanja:

  • Koliko su responzivne druge institucija na delovanje i aktivnosti (outpute) posmatrane institucije?
  • Koliko je responzivna institucija koje se posmatra, na aktivnosti drugih institucija?

Fokus treće grupe indikatora je na unutrašnjoj efikasnosti tj. na unutrašnjem funkscionisanju posmatrane institucije kao i na njenim kapacitetima. Ova grupa indikatora je pružila odgovore na pitanja:

  • Da li institucija ima adekvatne kapacitete da bi mogla valjano da funkcioniše?
  • Da li institucija optimalno koristi ljudske i finansijske resurse?

CPES Analize i komentari
Da li postoji razlika u finansiranju lokalnih samouprava u zavisnosti od toga da li je koalicija koja je na vlasti na lokalnom nivou identična onoj na nacionalnom nivou? Da li gradjani lokalnih samouprava koje ne odražavaju političku matematiku sa nacionalnog nivoa postaju gradjani „drugog reda“ koji će za svoj izbor biti kažnjeni od strane republičke vlade kroz diskriminaciju u domenu finansiranja svojih lokalnih samouprava i vitalnih projekata?

CPES Publikacije
Javna preduzeća predstavljaju značajan deo srpske ekonomije i obezbeđuju neke od osnovnih infrastrukturnih usluga građanima i privredi. Rasprava o javnim preduzećima se najčešće vodi kao rasprava o politizaciji i privatizaciji. Ovo istraživanje CPESa se bavi načinom upravljanja preduzeće koja su u državnom vlasništvu i načinima na koje se to upravljanje može unaprediti. Analiza je urađenakao četiri studije slučaja, a upravljanje javnim preduzećima se ocenjuje sa stanovišta institucionalne osetljivosti na arbitrarne odluke, kvaliteta usluga koja ta preduzeća pružaju i ekonomske održivosti.

Algoritam antikorupcije
Centar za primenjene evropske studije-CPES, uz podršku Instituta za održive zajednice i Fondacije za otvoreno društvo, pokrenuo je projekat pod nazivom Algoritam anti-korupcije. Ideja ovog projekta je da se mapiraju sve institucije koje imaju nadležnosti u suzbijanju korupcije, te da se na jasan i pregledan način utvrdi koliko je ovaj sistem koherentan, efikasan i koliko zaista daje rezultate. Algoritam anti-korupcije je on-line prezentacija sistema za suzbijanje korupcije koja omogućava pregled svih nadležnih institucija, veza između njih kao i konkretnih odgovornosti koje ove institucije imaju.

Algoritam antikorupcije