Proveravamo integritet nezavisnih tela i pravosuđa

Podržano od strane Fondacije za otvoreno društvo
2013-2015.

Analiza rada 16 nezavisnih kontrolnih i regulatornih tela započeta je još 2012. godine kada je dominantno istraživan institucionalni položaj i autonomija ovih tela. Tokom 2013. akcenat je bio na odgovornosti i integritetu nezavisnih tela, da bi se do kraja 2014. godine uspostavio mehanizam za praćenje stepena nezavisnosti ovih institucija, pre svega u odnosu na izvršnu vlast i ojačala zajednica organizacija civilnog društva koja se bavi javnim zagovaranjem za unapređivanje rada kontrolnih nezavisnih tela.

Pored uvodne studije „Nezavisni državni organi“ u kojoj je, pored metodologije, detaljno objašnjen položaj nezavisnih tela kao „četvrte grane vlasti“ u institucionalnom aranžmanu Srbije, kao i odnos ove vlasti prema tri tradicionalne - sudskoj, zakonodavnoj i izvršnoj, na tematskim konferencijama koje je CPES organizovao tokom 2014. godine, predstavljeno je i ostalih 12 studija koje su se odnosile na tri aspekta nezavisnosti dvanaest nezavisnih kontrolnih i regulatornih tela. Predmet analize pomenutih nezavisnih tela su bila tri ključna aspekta nezavisnosti: personalna nezavisnost, koja se odnosi na izbor, uslove i procedure razrešenja sa funkcije i obezbeđivanje adekvatnog imuniteta članovima upravnih organa nezavisnih tela; finansijska nezavisnost koja podrazumeva pravo nezavisnog tela da samostalno planira, predlaže i obrazlaže sopstveni budžet; i operativna nezavisnost - sloboda tela od bilo kakvih spoljašnjih pritisaka, ali i sprovođenje odluka i uvažavanje preporuka koje telo donosi.

Ključni proizvod ovog projekta je predlog opšte metodologije za ispitivanje delotvornosti nezavisnih državnih organa. Kao što je već napomenuto, ova metodologija kombinuje čvrste pokazatelje efikasnosti nezavisnih tela, njihov odnos sa drugim institucijama u sistemu, kao i percepciju/ poverenje koje nezavisna tela uživaju kod građana.

Shodno analiziranim studijama slučaja, CPES je konstruisao i okvir za indikatore koji sadrži tri grupe indikatora, koje reflektuju tri dimenzije institucionalne funkcionalnosti: izlazna (output) legitimnost, institucionalna struktura i unutrašnja efikasnost. Ove tri dimenzije najrečitije govore ne samo o institucionalnom aranžmanu, već i o uspešnosti delovanja države u pojedinim oblastima.


CPES Analize i komentari
Da li postoji razlika u finansiranju lokalnih samouprava u zavisnosti od toga da li je koalicija koja je na vlasti na lokalnom nivou identična onoj na nacionalnom nivou? Da li gradjani lokalnih samouprava koje ne odražavaju političku matematiku sa nacionalnog nivoa postaju gradjani „drugog reda“ koji će za svoj izbor biti kažnjeni od strane republičke vlade kroz diskriminaciju u domenu finansiranja svojih lokalnih samouprava i vitalnih projekata?

CPES Publikacije
Javna preduzeća predstavljaju značajan deo srpske ekonomije i obezbeđuju neke od osnovnih infrastrukturnih usluga građanima i privredi. Rasprava o javnim preduzećima se najčešće vodi kao rasprava o politizaciji i privatizaciji. Ovo istraživanje CPESa se bavi načinom upravljanja preduzeće koja su u državnom vlasništvu i načinima na koje se to upravljanje može unaprediti. Analiza je urađenakao četiri studije slučaja, a upravljanje javnim preduzećima se ocenjuje sa stanovišta institucionalne osetljivosti na arbitrarne odluke, kvaliteta usluga koja ta preduzeća pružaju i ekonomske održivosti.

Algoritam antikorupcije
Centar za primenjene evropske studije-CPES, uz podršku Instituta za održive zajednice i Fondacije za otvoreno društvo, pokrenuo je projekat pod nazivom Algoritam anti-korupcije. Ideja ovog projekta je da se mapiraju sve institucije koje imaju nadležnosti u suzbijanju korupcije, te da se na jasan i pregledan način utvrdi koliko je ovaj sistem koherentan, efikasan i koliko zaista daje rezultate. Algoritam anti-korupcije je on-line prezentacija sistema za suzbijanje korupcije koja omogućava pregled svih nadležnih institucija, veza između njih kao i konkretnih odgovornosti koje ove institucije imaju.

Algoritam antikorupcije